KIT Logo

 

Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

Stedenschijf 2010

 
 

Persbericht

Utrecht/Leiden, 15 juni 2012
Indicaties zware jeugdzorg in vijf jaar bijna verdubbeld

Van 2005 tot 2010 is het aantal jongeren dat gespecialiseerde jeugdzorg nodig heeft verdubbeld. Ging het in 2005 om 43.593 jongeren van 0 tot 17 jaar, in 2010 is dit aantal gestegen naar 84.542. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek 'Kinderen in Tel 2012'. De unieke gegevens per provincie en gemeente tonen een stijging van jongeren die een indicatie voor jeugdzorg kregen van 1,31% in 2005 naar 2,41% in 2010. Het grotere beroep op de zwaardere en dus duurdere jeugdzorg betreft niet alleen een grotestadsproblematiek. In de top 10 van provincies met het hoogste aantal jongeren dat een indicatie voor zware zorg kreeg, staan Noord-Brabant en Flevoland op een eerste en tweede plaats. Gemeente Goirle scoort van alle 415 gemeenten het hoogst (4,82%).

De overheid is van plan om de jeugdzorg van de provincies onder te brengen bij de gemeenten. Uit de nieuwe cijfers van Kinderen in Tel blijkt dat sommige gemeenten straks worden geconfronteerd met een aanzienlijk aantal jongeren dat stevige hulp nodig heeft. Zijn gemeentes daar wel op voorbereid? Kinderen in Tel waarschuwt overheid, provincies en gemeenten voor overhaaste stappen bij deze verschuiving. Kinderen mogen niet de dupe worden van deze stelselwijziging.

Oorzaak stijging jongeren in jeugdzorg onbekend
Langdurige en zware jeugdzorg wordt nu door de provincie betaald, maar moet straks gefinancierd worden door gemeenten. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de sterke stijging in indicaties. Omdat de aard van de problematiek die achter de cijfers schuilgaat onbekend is, kan een aantal gemeenten moeilijk op korte termijn de benodigde hulp daarvoor organiseren. Gaat het bijvoorbeeld om gedragsproblemen, psychische problemen, criminaliteit of slachtoffers van kindermishandeling?

Zorgen om kwaliteit van zware vormen van jeugdzorg na stelselwijzing
Juist omdat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij gemeenten komt te liggen waarschuwt Kinderen in Tel ervoor het probleem niet te onderschatten. De groeiende cijfers laten zien dat er geen reden is te veronderstellen dat het beroep op de zware jeugdzorg zal afnemen. Met de stelselwijziging blijft de centrale overheid, op grond van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, eindverantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de jeugdzorg.

De belangrijkste aanbevelingen van Kinderen in Tel zijn gericht op de stelselherziening jeugdzorg en vragen van de centrale overheid en van gemeenten een grote inzet:

  • Onderzoek welke mechanismes de stijging in indicaties hebben veroorzaakt en kijk naar de aanpak van gemeenten waar de stijging is uitgebleven of gedaald.

  • Voorkom onaanvaardbare kwaliteitsverschillen tussen gemeenten. Kinderen en jongeren hebben er recht op dat de kwaliteit van de jeugdzorg ook in de nieuwe jeugdwet gewaarborgd is en blijft. Formuleer landelijk uniforme kwaliteitseisen waaraan de jeugdzorg op gemeentelijk niveau moet voldoen. Dit om te garanderen dat de jeugdzorg voor alle kinderen en hun ouders toegankelijk blijft binnen de kortst mogelijke termijn en dat er voldoende middelen beschikbaar blijven om geÔntegreerd en preventief te werk te gaan.

  • Monitor de jongeren die nu gebruikmaken van de geÔndiceerde jeugdzorg. Volg de komende jaren het gebruik van de jeugdzorg en bewaak vooral de belangen van jongeren en hun ouders. Dit is nodig om te blijven nagaan of jongeren die behoefte hebben aan (gespecialiseerde) jeugdzorg, die ook daadwerkelijk krijgen.

Overige cijfers indicatoren Kinderen in Tel 2012
De verdere cijfers uit het Databoek Kinderen in Tel laten zien dat, afgezien van de verhoging van de indicaties voor jeugdzorg, gemeenten op veel indicatoren vooruitgang hebben geboekt. Zo daalt al jaren de jeugdcriminaliteit gestaag, zijn er minder tienermoeders en is ook de kindersterfte afgenomen.

 

INFORMATIE VOOR DE REDACTIE
Voor meer informatie over Kinderen in Tel kunt u contact opnemen met DaniŽlle de Jong/Jolien Verweij van Defence for Children, via 071 516 0980 of 06 104 724 98 of met het Verwey-Jonker Instituut, Ida Linse (communicatieadviseur), telefoon 030 230 07 99 of 06 415 065 65.

De draaischijf (alleen gedrukt verkrijgbaar) en het Databoek Kinderen in Tel 2012 (gedrukt en in pdf) zijn opvraagbaar via www.kinderenintel.nl en www.verwey-jonker.nl

 
 

copyright 2012 © Kinderen in Tel