KIT Logo

 

Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

Stedenschijf 2010

 
 

KIT Organisaties

Jantje Beton 
Meer dan 10 jaar geleden ontwikkelde Jantje Beton samen met de NUSO de 3%-norm op het gebied van buitenspeelruimte. Met de speelruimte-indicator van Kinderen in Tel is de afgelopen vijf jaar in beeld gebracht hoeveel gemeenten voldoen aan deze norm. Het heeft veel gemeenten tevens gestimuleerd naar deze norm te streven en een buitenspeelbeleid te ontwikkelen. Hoewel de huidige speelruimte-indicatoren alleen cijfers geven over de hoeveelheid beschikbare speelruimte, heeft Kinderen in Tel ervoor gezorgd dat gemeenten beleidsontwikkeling voor speelruimte serieus nemen. Een grote winst op het gebied van buitenspelen!
Jantje Beton wil in de toekomst door middel van verfijnde indicatoren beter inzicht krijgen in de kwaliteit van buitenspeelmogelijkheden. Uit recent onderzoek door Jantje Beton blijkt weer dat kinderen het allerliefst buitenspelen. De beschikbaarheid en de kwaliteit van de buitenspeelruimte laten echter vaak te wensen over. Door middel van nieuwe indicatoren wil Jantje Beton deze kwesties op gemeenteniveau in kaart te brengen.
Jantje Beton laat kinderen veilig en vrij buitenspelen.

Stichting Kinderpostzegels
Vijf jaar Kinderen in Tel: ook voor Stichting Kinderpostzegels Nederland is dit een bijzondere mijlpaal om trots op te zijn! Samen met een aantal collega organisaties stond Kinderpostzegels vijf jaar geleden aan de basis van de ontwikkeling van Kinderen in Tel. Kinderen in Tel sluit naadloos aan bij dat waar Kinderpostzegels voor staat, namelijk het verbeteren van de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren in Nederland. De rechten van kinderen, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, zijn óók in een rijk en welvarend land als Nederland nog geen vanzelfsprekendheid. Daarom is het nodig om betrouwbare gegevens te verzamelen over hoe het gesteld is met de gezondheid, het welzijn en de ontwikkelkansen van kinderen en jongeren in ons land. Op basis van deze feitelijke gegevens kunnen de belangen van kinderen nog beter worden behartigd. Kinderen in Tel maakt dat overheden en maatschappelijke organisaties beter kunnen worden aangesproken op hun (gezamenlijke) verantwoordelijkheid om de rechten van kinderen in Nederland optimaal te realiseren.

Johanna KinderFonds
Het Johanna KinderFonds vindt het van belang dat op lokaal niveau tussen belangenbehartigingsorganisaties en beleidsmakers de dialoog op gang komt over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. In die dialoog zal voldoende aandacht moeten zijn voor de bijzondere positie van gehandicapte kinderen en jong-volwassenen. Met Kinderen in Tel lijkt de discussie over het lokale jeugdbeleid goed op gang gekomen te zijn. Veel gemeenten geven aan dat Kinderen in Tel daadwerkelijk gebruikt wordt voor de vormgeving van het lokaal jeugdbeleid. Dat is een prachtig resultaat van vijf jaar Kinderen in Tel.
Eén van de aanbevelingen uit de Impactmeter rondom het gebruik van het instrument Kinderen in Tel luidt dat er meer aandacht besteed moeten worden aan het thema ‘gezondheid’. Precies de reden waarom het Johanna KinderFonds blijft ijveren dat er een goede indicator voor het gehandicapte kind in het instrument wordt opgenomen. De gehandicapte jeugd verdient immers ook een goede plek in het lokale jeugdbeleid!

UNICEF is, als kinderrechtenorganisatie, vanaf de eerste publicatie in 2006 nauw betrokken bij Kinderen in Tel. Nederland heeft zich in 1995 verbonden aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat betekent dat de overheid verplicht is de situatie en (rechts)positie van kinderen in lijn te brengen met de bepalingen uit dit Verdrag. Dit is een verplichting voor zowel de nationale als de lokale overheid.

Vijf jaar Kinderen in Tel leert ons dat het op een aantal terreinen beter met kinderen gaat. Maar het leert ons ook dat er op een aantal andere terreinen geen tot weinig vooruitgang wordt geboekt. Zo neemt het aantal kinderen in achterstandswijken toe en komen er steeds meer kinderen in de jeugdzorg terecht. Kinderen in Tel laat zien dat het blijkbaar uitmaakt waar je in Nederland woont en opgroeit.
Gelukkig laat Kinderen in Tel ook zien dat steeds meer gemeenten zich de Kinderen in Tel-uitslagen ter harte nemen en maatregelen aankondigen. Kinderen in Tel blijft de vinger aan de pols houden in haar streven naar lokaal jeugdbeleid in alle gemeenten, dat uitgaat van de principes van het VN-Kinderrechtenverdrag en kinderen en jongeren op een positieve manier benadert.

Defence for Children
Sinds vijf jaar komt Kinderen in Tel op voor de rechten van kinderen op lokaal niveau. De gegevens uit herhaalde onderzoeken laten zien dat niet alle kinderen en jongeren in Nederland in gelijke maten van hun eigen kinderrechten kunnen genieten. Defence for Children verdedigt de rechten van kinderen door onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp, en  stelt schendingen van de rechten aan de kaak. Bij Kinderen in Tel komen al die elementen bijeen. Dankzij samenwerking van diverse organisaties wordt de kernboodschap van Kinderen in Tel versterkt: in het jeugdbeleid moet het belang van het kind voorop staan zodat het welzijn van kinderen en jongeren beter wordt.  Elke editie van Kinderen in Tel zette diverse gemeentelijke bestuurders aan tot debat en invoering van innovatieve oplossingen. In KIT 2010 is een Top Tien van gemeenten gepresenteerd die in de afgelopen jaren de grootste vooruitgang hebben geboekt op een of meerdere indicatoren. De plaats in de Top Tien verplicht gemeenten tot een bijzondere inspanning om voorbeeldfunctie waar te maken en andere gemeenten te inspireren tot een effectiever jeugdbeleid. Volgens Defence for Children moet het mogelijk zijn dat in Nederland rechten van alle kinderen en jongeren in hun directe leefomgeving beter nageleefd en beschermd worden.

NSGK voor het gehandicapte kind
Vijf jaar Kinderen In Tel (KIT) heeft de positie van kinderen in Nederland steeds beter onder de aandacht gebracht van (lokale) politiek, beleidsmakers en media. NSGK is trots daar de afgelopen jaren ook een bijdrage aan te hebben kunnen leveren. In 2009 is vanuit KIT een eerste aanzet gegeven om ook de positie van kinderen en jongeren met een handicap te onderzoeken. NSGK hoopt dat KIT de komende jaren uit kan groeien tot een instrument dat ook de belangen van deze groep onder de aandacht kan brengen en daarmee kan bijdragen aan een betere plek in onze samenleving voor deze kinderen en hun families.

 

 
 

copyright 2010 © Kinderen in Tel