Kinderen in Tel 2008
Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Steeds meer arme kinderen
Kinderen profiteren het minst van economische vooruitgang

Den Haag / Utrecht, 13 maart 2008
In 2006 leefden meer kinderen in Nederland in armoede dan voorheen [klik hier voor een correctie op de cijfers in dit persbericht]. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport 'Kinderen in Tel 2008'. Het aantal gezinnen dat van een uitkering leeft is weliswaar gedaald, maar het aantal jeugdigen in een uitkeringssituatie is toegenomen. Armoede betekent voor kinderen dat ze minder kansen hebben. Kinderen in Tel dringt er bij gemeenten en overheid op aan ervoor te zorgen dat kinderen profiteren van investeringen in wijken.

Gekeken is naar aantal kinderen (0 tot en met 17 jaar) dat in een gezin met een laag inkomen leeft. In 2005 leefden 238.391 kinderen in een uitkeringsgezin, in 2006 waren dat er 242.240. Na een verbetering tussen 2000 en 2005, laat 2006 een lichte stijging zien. Het rapport geeft dit jaar bovendien een rangorde van alle wijken. In de Schepenbuurt in Leeuwarden leven de meeste kinderen in een uitkeringsgezin.

Dat het bij uitkeringsgezinnen niet alleen om grotestadsproblematiek gaat, blijkt uit het gegeven dat ook kleinere steden zoals Arnhem, Zwolle en Leeuwarden (met vijf wijken in de top 25 van arme wijken) en Leidschendam-Voorburg en Almere (ook in de top 25) arme wijken hebben.
De wijkanalyse maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de omstandigheden waarin kinderen opgroeien, ook binnen gemeenten.

Het rapport laat zien dat de algehele situatie voor kinderen iets is verbeterd. Er zijn minder jongeren werkeloos, minder kinderen lopen risico op een leerachterstand, het aantal tienermoeders is gedaald en kinder- en zuigelingensterfte komen minder voor. Daarentegen leven dus meer kinderen in armoede, is het schoolverzuim gestegen en is het aantal kinderen dat vanwege een delict voor de rechter verschijnt iets toegenomen.

Kinderen in Tel
Kinderen in Tel brengt voor de derde keer de leefsituatie van de jeugd per provincie en gemeente in beeld en geeft een ranglijst aan de hand van twaalf indicatoren, gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Kinderen in Tel laat voor alle gemeenten in Nederland zien hoe het gesteld is met het welzijn van kinderen en in welke omstandigheden zij verkeren. Het doel van het onderzoek is het realiseren van gelijke rechten voor kinderen door middel van een beter, op kinderrechten gebaseerd jeugdbeleid.

Kinderen in Tel 2008 bestaat uit een databoek met cijfers van alle gemeenten en provincies, en een schijf met daarop de vijftig gemeentes met de hoogste score.

Jaarlijks terugkerend onderzoek

Kinderen in Tel is de Nederlandse versie van 'Kids Count', een al langer lopend project in de Verenigde Staten waarbij gelijksoortige vergelijkingen van de Amerikaanse staten worden gepresenteerd. De rangorde van de 443 gemeenten wordt jaarlijks opnieuw uitgebracht. Op die manier maakt Kinderen in Tel zichtbaar in welke gemeenten de omstandigheden verbeteren, of verslechteren.

Kinderen in Tel is een project van: Stichting Kinderpostzegels Nederland, Unicef Nederland, Jantje Beton, Defence for Children International Nederland, Johanna Kinderfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het Verwey-Jonker Instituut. Zie ook: www.kinderenintel.nl

Minister voor Jeugd en Gezin neemt boek in ontvangst

Op maandag 17 maart wordt het databoek aangeboden aan minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet. In het daaropvolgend debat zal het gaan over gemeentelijk beleid voor kinderen en jeugd, en vooral de juiste aanpak om de rechten van kinderen in alle wijken te waarborgen.

**************
Noot voor de redactie:

Het volledige databoek 'Kinderen in Tel' is een uitgave van het
Verwey-Jonker instituut en vanaf donderdag 13 maart te bestellen via www.verwey-jonker.nl. Daar is ook een samenvatting te downloaden, inclusief de totaalscores van alle gemeenten.

Vanaf 13 maart is de draaischijf te verkrijgen via info@defenceforchildren.nl

Op maandag 17 maart wordt het databoek aangeboden aan Minister Rouvoet in het Concordia Theater in Den Haag. Voor het daaropvolgende debat is een panel bestaande uit Martine Delfos, psycholoog, Marianne Langkamp, SP Tweede Kamerlid, Sander Dekker, wethouder Jeugd Den Haag en Leo Rutjes, Stichting Alexander aanwezig. Media zijn van harte uitgenodigd om vanaf 20.00 uur de aanbieding en het debat bij te wonen.

Voor meer informatie
Unicef Nederland
Eveline Meltzer (persvoorlichter)
070 - 333 93 32 / 06 - 51 41 19 06 / emeltzer@unicef.nl

Verwey-Jonker Instituut
Ida Linse (communicatie adviseur)
030 - 230 07 99 / 06 - 41 50 65 65 / ilinse@verwey-jonker.nl


 
 

copyright 2008 © Kinderen in Tel