Kinderen in Tel 2007
Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Weinig veranderd in positie van Nederlandse kinderen
Kloof tussen kinderen dreigt

Den Haag, 2 maart 2007 – In 2005 is weinig verbeterd in de algehele situatie van kinderen in Nederland. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2007’. Er is iets meer speelruimte, er leven iets minder kinderen in instituties en in armoede, het aantal tienermoeders is behoorlijk gedaald. Daar tegenover staat dat vooral de grote steden nog hoog scoren met jeugdcriminaliteit, er meer werkeloze jongeren zijn en dat het relatief schoolverzuim is gestegen. Bovendien groeien er landelijk meer kinderen op in een achterstandswijk: van 574.575 kinderen in 2004 naar 594.575 in 2005. Om te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat, waarbij sommige kinderen in veel gunstigere omstandigheden opgroeien dan andere, zullen we moeten investeren in de jeugd op die plekken waar het nodig is. Kinderen in Tel dringt bij provincies en gemeenten aan op een gericht jeugdbeleid zodat de positie van kinderen en jongeren verbetert.

In Nederland valt op dat de ongelijkheid tussen kinderen groter wordt. Die scherpere tweedeling is te vinden tussen bepaalde wijken in grote steden, maar ook tussen enkele plattelandsgemeenten dreigt een groter verschil in de omstandigheden waarin kinderen opgroeien.
Het aantal kinderen dat in een achterstandswijk opgroeit stijgt. In grote steden als Rotterdam en Amsterdam leeft meer dan 60% van de kinderen in een achterstandswijk, terwijl het landelijk gemiddelde 17% is. Hoewel hier duidelijk sprake is van een grotestedenproblematiek blijkt dat in de noordelijke provincies Friesland en Groningen sommige gemeenten zoals Pekela, Reiderland of Bolsward één grote achterstandswijk te zijn. Terwijl een groot aantal gemeenten (296) helemaal geen achterstandswijken hebben.

In onder meer Kessel en Woudenberg verslechterde het leefklimaat voor kinderen, in Eemnes en Texel verbeterde dat juist. Net als vorig jaar staat de gemeente Rotterdam bovenaan op nummer 1 in de ranglijst van de minst scorende gemeenten. Bij de eerste 50 van deze gemeenten valt op dat er, naast de grote steden, vrij veel gemeenten in Friesland en Groningen matig scoren. Rozendaal (provincie Gelderland) is de gemeente waar je als jongere de beste kansen hebt.

Kinderen in Tel
Kinderen in Tel brengt de leefsituatie van de jeugd per provincie en gemeente in beeld en geeft een ranglijst aan de hand van twaalf indicatoren. De indicatoren zijn gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het onderzoek laat voor alle gemeenten en provincies in Nederland zien hoe het gesteld is met het welzijn van kinderen en in welke omstandigheden zij verkeren. Het doel van Kinderen in Tel is het stimuleren van debat tussen verantwoordelijken voor jeugdbeleid en jeugdorganisaties op basis van data.

‘Kinderen in Tel’ bestaat uit een databoek met cijfers van alle gemeenten en provincies, een schijf met daarop de scores van alle provincies, en een brochure. De brochure gaat dit jaar speciaal over de uitkomsten van een aparte enquête onder de Bureaus Jeugdzorg in Nederland. Daarnaast zijn de scores van de provincies per indicator weergegeven, evenals vijftien actiepunten voor provinciale beleidsmakers en bestuurders.

Jaarlijks terugkerend onderzoek
Kinderen in Tel is de Nederlandse versie van ‘Kids Count’, een al langer lopend project in de Verenigde Staten waarbij gelijksoortige vergelijkingen van de Amerikaanse staten worden gepresenteerd. De rangorde van de 458 gemeenten en de provincies wordt jaarlijks opnieuw uitgebracht. Op die manier maakt Kinderen in Tel zichtbaar in welke gemeenten en provincies de omstandigheden verbeteren, of verslechteren .

Kinderen in Tel is een project van: Stichting Kinderpostzegels Nederland, Unicef Nederland, Jantje Beton, Defence for Children International Nederland, Johanna Kinderfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het Verwey-Jonker Instituut. Zie ook: www.kinderenintel.nl


Noot voor de redactie:
Vanaf zaterdag 3 maart zijn de brochure en draaischijf te downloaden op www.kinderenintel.nl

Het volledige databoek ‘Kinderen in Tel’ is een uitgave van het Verwey-Jonker instituut en vanaf zaterdag 3 maart te bestellen via www.verwey-jonker.nl (Publicaties, Programma Jeugd, opvoeding en onderwijs, 2007.

Voor meer informatie
Unicef Nederland
Eveline Meltzer (persvoorlichter)
070 – 333 93 32 / 06 – 51 41 19 06 / emeltzer@unicef.nl

Verwey-Jonker instituut
Ida Linse (communicatie adviseur)
030 – 230 07 99 / 06 – 41 50 65 65 / ilinse@verwey-jonker.nl

 
 

copyright 2007 © Kinderen in Tel