Kinderen in Tel 2006
Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Een project van het Verwey-Jonker Instituut, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Unicef Nederland en Defence for Children International Nederland.
Onderzoek Verwey-Jonker Instituut (030 230 07 99), campagne DCI (Beata Stappers, 020-4203771)

Hoe gaat het met jongeren in de Nederlandse gemeenten? Is lokaal jeugdbeleid gebaseerd op kinderrechten? Welke gemeenten doen het goed en welke scoren laag?

De antwoorden op deze vragen stonden tot voor kort open. Het ontbrak aan meetbare gegevens over jeugdbeleid om een inhoudelijke discussie met lokale beleidsmakers te kunnen voeren.

Het project Kinderen in Tel levert de data die een vergelijking van gemeenten mogelijk maakt. Aan de hand van twaalf indicatoren is een rankinglijst opgesteld om te laten zien wat de verschillen tussen de gemeenten zijn op het terrein van jeugdbeleid.
Kinderen in Tel wil vooral de discussie met politici bevorderen over het jeugdbeleid op basis van gegevens.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind biedt een juridische basis voor het lokale jeugdbeleid. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om rechten van minderjarigen te realiseren.

Het project Kinderen in Tel is een instrument voor de gemeenteraadsleden die op 7 maart 2006 worden gekozen. Met behulp hiervan kunnen zij met het college van B&W in elke Nederlandse gemeente bouwen aan een beter jeugdbeleid.

Met medewerking van: Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg, Stichting Alexander, Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen (CMO)

 
 

copyright 2006 © Kinderen in Tel