DCI

NSGK

 

 

 
 
 

 
 

KIT-Organisaties

De Bernard van Leer Foundation
De Bernard van Leer Foundation zet haar middelen en kennis wereldwijd in om jonge kinderen (0-8) een eerlijke en betere start te geven. Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen en de gehele basis voor verdere ontwikkeling wordt gevormd tijdens de eerste levensjaren. Geweld heeft daar een negatieve invloed op. Daarom jet de Bernard van leer Foundation in Nederland twee speerpunten: 1. Het verminderen van geweld in gezinnen met kinderen onder  vier jaar die opgroeien in een sociaaleconomische achterstandssituatie, en 2. Een verbeterde kwaliteit van de voor- en vroegschoolse voorzieningen met een doorlopende leerlijn naar school. (www.bernardvanleerfoundation.org)

Defence for Children
Defence for Children komt op voor de rechten van alle kinderen in Nederland en daarbuiten. Leidraad van het werk van Defence for Children is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Door lobby, onderzoek, voorlichting, juridisch advies en rechtshulp verdedigt Defence for Children de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak. Defence for Children is een Nederlandse sectie van Defence for Children International, een niet-gouvernementele organisatie met veertig nationale secties wereldwijd. (www.defenceforchildren.nl)

NSGK
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) helpt kinderen en jongeren met een handicap om, met hun beperking, gewoon kind te kunnen zijn. NSGK ontwikkelt en ondersteunt jaarlijks honderden initiatieven op het gebied van wonen, werken, opleiding en vrije tijd, al die dingen die belangrijk zijn voor volwaardige ontwikkeling en participatie. (www.nsgk.nl)

Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken en die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Elk jaar steunt Kansfonds ongeveer 500 projecten waarvan zij gelooft dat zij werkelijk het verschil maken. Ze helpen mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. (www.kansfonds.nl

Het Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk instituut voor onderzoek, advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht. Het onderzoek geeft bruikbare en wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op sociaal-maatschappelijke vragen. We doen dat sinds 1993: duurzame oplossingen zoeken voor actuele kwesties. Het Verwey-Jonker Instituut doet zowel adviserend als evaluatief onderzoek en heeft daarbij oog voor dilemma’s in beleid en uitvoering. Als landelijk werkende stichting werken wij zonder winstoogmerk. Het instituut vindt het belangrijk dat de wetenschappelijke dienstverlening bijdraagt aan de sociale participatie van burgers. (www.verwey-jonker.nl)

 

 

copyright 2017 Kinderen in Tel