Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

 
 
Armoede onder kinderen groeit vooral buiten de grote steden

Leiden, 14 maart 2014

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen is met meer dan tien procent gestegen. Veel arme kinderen wonen buiten de grote steden. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’ over de periode 2009 tot 2012. Het onderzoek brengt de leefsituatie van kinderen in gemeentes in beeld op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. De organisaties die samen Kinderen in Tel vormen, adviseren gemeenten met klem te zorgen voor armoedebeleid waarbij kinderen centraal staan. Dit is een belangrijk instrument om de leefsituatie van deze kinderen te verbeteren en hun rechten te garanderen.

Niet alleen in de grote steden
Kinderen die in armoede opgroeien zijn verdeeld over heel Nederland, veel arme kinderen wonen buiten de grote steden. De armste wijken voor kinderen om in Nederland op te groeien zijn in Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Lelystad en Heerenveen. Verrassend zijn de ontwikkelingen in de grote steden. Rotterdam scoort van oudsher met de meeste wijken onder de norm. Nu komt geen enkele wijk in Rotterdam nog voor in de top tien van slechtste wijken. Amsterdam is ook vooruit gegaan, hier staan nog drie wijken in de top 100 van slechte wijken tegenover acht in 2010. Uitzondering is echter de gemeente Den Haag, daar neemt de achterstandsproblematiek juist toe.

Leefomstandigheden verschillen lokaal sterk
De leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien in Nederland verschillen sterk. Het maakt uit in welke wijk je als kind opgroeit, zelfs in dezelfde gemeente zijn de verschillen per wijk vaak groot. Armoede is de beste verklaring voor deze verschillen tussen de wijken. De stijgende armoede is een belangrijke voorspeller voor de negatieve situatie waarin veel kinderen opgroeien. Armoede heeft grote gevolgen in het leven van een kind. De risico’s worden nog te vaak onderschat door beleidsmakers en politici. Armoede gaat vaak gepaard met meer achterstandsleerlingen, achterstandswijken en meldingen van kindermishandeling.

Aanbevelingen
Kinderen in Tel doet een aantal aanbevelingen aan gemeenten om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Nederland dezelfde ontwikkelingskansen krijgen:

  • Stem het jeugdzorgbeleid af op het armoedebeleid, de gemeente wordt per 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg: met de juiste aanpak van armoede, is de kans groot dat er minder jeugdzorg nodig is.

  • Zorg voor een structureel armoedebeleidsplan gefocust op kinderen. De huidige hulp komt nu vaak van particuliere initiatieven, waardoor verschillen in voorzieningen voor kinderen per gemeente ontstaan. Een gemeentelijk armoedebeleid is een belangrijk instrument om de leefsituatie van alle kinderen te verbeteren.

  • Zorg als gemeente dat je kinderen en jongeren concreet en actief betrekt door hun mening mee te nemen bij de inrichting van goede voorzieningen.

  • Monitor het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in gezinnen die leven rond de armoedegrens, om na te kunnen blijven gaan of zij behoefte hebben aan ondersteuning. 

  • Stel waar nodig een kindpakket samen, met basisbenodigdheden voor kinderen, zoals bijvoorbeeld lessen voor een zwemdiploma en deelname aan vrijetijdsbezigheid, zodat aan de plicht voldaan wordt van het VN-Kinderrechtenverdrag om toe te zien op een toereikende levensstandaard voor alle kinderen in Nederland.


Voor Kinderen in Tel 2014 was o.a. media aandacht in:
EenVandaag d.d. 19 april 2014
Kinderarmoede aangepakt

TROUW d.d. 14 maart 2014
Kinderen in Rotterdam en Den Haag zijn het slechtste af

TROUW d.d. 14 maart 2014
Steeds meer Nederlandse Kinderen groeien op in armoe


Nederlands Dagblad d.d. 14 maart 2014
Veel meer kinderen leven in armoede

SBS6, Hart voor Nederland d.d. 14 maart 2014
Meer kinderen leven in armoede

Over Kinderen in Tel:
Kinderen in Tel is een onderzoek dat sinds 2006 de situatie van kinderen in kaart brengt aan de hand van indicatoren die zijn gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. Kinderen in Tel presenteert data over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. Kinderen in Tel is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief en bestaat uit: Verwey-Jonker Instituut, Defence for Children, UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Johanna KinderFonds, Bernard van leer Foundation, Augeo Foundation en NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

 

 

copyright 2012 Kinderen in Tel