Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

 
 

KIT-Organisaties

Augeo
Augeo is een particuliere stichting, opgericht in 2007. Augeo wil de veiligheid en het welzijn van kinderen en gezinnen bevorderen. Met ruim 118.000 slachtoffers van kindermishandeling per jaar, is het veilig grootbrengen van een kind geen vanzelfsprekendheid. Daarom investeert Augeo geld, expertise en energie in de bescherming van kinderen en het versterken van gezinnen. Dit doen we onder meer door online leermaterialen te ontwikkelen, zoals e-learning en het online Tijdschrift Kindermishandeling. Professionals die met kinderen en ouders werken, leren zo hoe je signalen van misbruik, mishandeling en verwaarlozing herkent en wat je kunt doen om een kind en gezin te helpen. Augeo initieert ook innovatieve projecten met partners, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van producten voor kinderen en ouders. 
(www.augeo-foundation.nl)

De Bernard van Leer Foundation
De Bernard van Leer Foundation zet haar middelen en kennis wereldwijd in om jonge kinderen (0-8) een eerlijke en betere start te geven. Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen en de gehele basis voor verdere ontwikkeling wordt gevormd tijdens de eerste levensjaren. Geweld heeft daar een negatieve invloed op. Daarom jet de Bernard van leer Foundation in Nederland twee speerpunten: 1. Het verminderen van geweld in gezinnen met kinderen onder  vier jaar die opgroeien in een sociaaleconomische achterstandssituatie, en 2. Een verbeterde kwaliteit van de voor- en vroegschoolse voorzieningen met een doorlopende leerlijn naar school. (www.bernardvanleerfoundation.org)

Defence for Children
Defence for Children komt op voor de rechten van alle kinderen in Nederland en daarbuiten. Leidraad van het werk van Defence for Children is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Door lobby, onderzoek, voorlichting, juridisch advies en rechtshulp verdedigt Defence for Children de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak. Defence for Children is een Nederlandse sectie van Defence for Children International, een niet-gouvernementele organisatie met veertig nationale secties wereldwijd. (
www.defenceforchildren.nl)

Jantje Beton
Veel kinderen spelen minder buiten dan ze zouden willen. Oorzaken hiervan zijn onder andere een gebrek aan geschikte speelruimte, het ontbreken van kinderen om mee te spelen en ouders die kinderen niet meer buiten (durven te) laten spelen. Daarom initieert, ondersteunt en organiseert Jantje Beton zelf activiteiten zodat kinderen weer zorgeloos buiten kunnen spelen. Jantje Beton vraagt gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars om te zorgen voor goede speelruimte in de buurt voor álle kinderen en jongeren, o.a. door een speelruimtenorm te hanteren. Jantje Beton maakt onderzoek mogelijk, brengt partijen bij elkaar (samen met de VNG via het netwerk Child Friendly Cities), stimuleert positief jeugdbeleid en is zo de belangenbehartiger van kinderen en hun recht op spelen. (
www.jantjebeton.nl)

Johanna KinderFonds
Johanna KinderFonds zet zich van oudsher in om de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 30 jaar met (lichamelijke) beperkingen te verbeteren door het financieel ondersteunen van onderzoek en projecten. Het is de wens van veel kinderen en jongeren met beperkingen om ’gewoon mee te kunnen doen’ en eigen keuzes te kunnen maken. In de praktijk blijkt dat zij dat niet in alle gevallen kunnen. Daarom ondersteunt het Johanna KinderFonds vele initiatieven die dit ‘gewone meedoen’ bevorderen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, doorstroom naar betaalde arbeid, sportbeoefening, culturele activiteiten, vakanties en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunt het Johanna KinderFonds ook wetenschappelijke onderzoeksprojecten.(
www.johannakinderfonds.nl)

NSGK
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
helpt kinderen en jongeren met een handicap om, met hun beperking, gewoon kind te kunnen zijn. NSGK ontwikkelt en ondersteunt jaarlijks honderden initiatieven op het gebied van wonen, werken, opleiding en vrije tijd, al die dingen die belangrijk zijn voor volwaardige ontwikkeling en participatie. (www.nsgk.nl)

Stichting Kinderpostzegels Nederland
Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. Kinderpostzegels voert wereldwijd programma´s uit waarin bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van ieder kind en zet zich samen met kinderen in voor andere kinderen die geen veilig thuis hebben of moeten werken voor het gezinsinkomen, voor kinderen die te maken hebben met geweld. En voor kinderen die opgroeien in armoede en geen toegang tot onderwijs hebben. Dit doen ze door middel van het ondersteunen van relevante projecten in binnen- en buitenland met geld en kennis. Ook benoemt en agendeert Kinderpostzegels een aantal specifieke probleemvelden met betrekking tot kinderen die aantoonbaar relevant en actueel zijn. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het bundelen van krachten en leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties en het mobiliseren van maatschappelijke en particuliere initiatieven. (www.kinderpostzegels.nl)

UNICEF Nederland
UNICEF Nederland komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd, dus ook in Nederland. In Nederland ziet UNICEF toe op de implementatie van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Met het verdrag in de hand kunnen organisaties Nederland op zijn verantwoordelijkheden wijzen. Dat is nodig op meerdere gebieden. Zo moet de positie van het kind in het vreemdelingen- beleid verbeterd worden, en moet ook de armoede onder kinderen worden aangepakt. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind raakt niet alleen het regeringsbeleid, maar ook gemeenten. Het lokale bestuur kan een grote en eigenstandige invloed hebben op het dagelijkse leven van de kinderen en jongeren op het gebied van bijvoorbeeld sport, zorg, educatie, opvang en wonen. (
www.unicef.nl)

Het Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk instituut voor onderzoek, advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht. Het onderzoek geeft bruikbare en wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op sociaal-maatschappelijke vragen. We doen dat sinds 1993: duurzame oplossingen zoeken voor actuele kwesties. Het Verwey-Jonker Instituut doet zowel adviserend als evaluatief onderzoek en heeft daarbij oog voor dilemma’s in beleid en uitvoering. Als landelijk werkende stichting werken wij zonder winstoogmerk. Het instituut vindt het belangrijk dat de wetenschappelijke dienstverlening bijdraagt aan de sociale participatie van burgers.
(www.verwey-jonker.nl)

 

 

copyright 2012 © Kinderen in Tel